Ordningsregler för BRF Verkstaden i Upplands Väsby

1. För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro.
Enligt kommunens miljö- och hälsoskyddskontor är det inte tillåtet att orsaka störande ljud i lägenheten mellan kl. 22.00 - 07.00. Helgdagar 22.00 – 10.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa används skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner och redskap av olika slag som t ex borrmaskin, tvättmaskin, torktumlare och hammare.Även höjda röster, högljudda diskussioner och äterkommande störande fester faller in under detta. Alla rapporterade Störningar noteras i en störningslista.

2. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten skall skriftligen meddelas styrelsen för godkännande.

3. Om det i lägenheten uppstår sådan skada att dess avhjälpande inte kan skjutas upp skall jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas.

4. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

5. Sopor och dylikt skall sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats. Var uppmärksamma på de instruktioner som finns i miljörummet samt informationslänkar på föreningens hemsida. Grovsopor får under inga omständigheter lämnas i miljörummet, dessa skall respektive medlem se till att de fraktas till SÖRABs anläggning i Smedby.

6. Uppställning av cyklar, barnvagnar mm skall göras i därför avsedda utrymmen eller i lägenheten.

7. Gemensamma utrymmen såsom trapphus mm skall ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Med tanke på närheten mellan balkonger är det även en stark rekommendation att ta hänsyn till grannar i de fall balkongen används för rökning.
Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.

8- Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta på portregister eller brevlådor. Föreningen bekostar endast byte av bostadsrättshavarnas namn vid överlåtelser, ej vid andrahandsupplåtelser. Andrahandshyresgäster skall använda c/o adress. Det samma gäller "Ingen reklam, tack" skyltarna. Använd inte egna utan meddela styrelsen om ni saknar en skylt av samma modell som används för samtliga.Vill ni tillfälligt ta emot reklam igen ta inte bort skylten helt, utan täck den med en svart tejp som lätt kan tas bort nästa gång man är trött på reklam. Företagsnamn får ej sättas upp på lägenhetsdörrar, portregister eller brevlådor.

9. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.Djur som räknas in som giftiga djur, ex. ormar eller andra kräldjur, är inte tillåtna att ha i föreningens fastighet, vare sig i lägenhet eller i annat utrymme.

10. Rasta inte din hund/katt eller andra husdjur på innergården. Där leker barn och vi vill hålla den fri från det som ditt husdjur lämnar efter sig. Husdjuren får naturligtvis vistas på innergården, det är bara trevligt men ska inte rastas där. Hunden/Katten ska vara kopplad hela tiden du har den på innergården för allas trevnad och för andras säkerhet. Även en liten hund kan te sig farlig för ett litet barn. Man bör också undvika att rasta hunden/katten i planteringar/rabatter eller i direkt anslutning till fastigheten på utsidan. Se till att din hund/katt vänjer sig vid att gå iväg en bit innan den uträttar sina behov. Skulle olyckan vara framme förväntas du ta upp det din hund/katt (eller andra djur) lämnar efter sig och kasta på lämplig plats.

11. Uteplats som ingår i upplåtelsen, sköts av respektive bostadsrätts innehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkongen skottas vid behov. Mattor får inte piskas/skakas på balkong/uteplats. Blomlådor skall hängas på insidan av räcket, vattnas måttligt så det inte rinner ned på balkonger nedanför.

12. Endast el-grill är tillåten på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende, tänk även på att det är mer än grillar som kan sprida obehag. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

13. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte ske utan styrelsens särskilda tillstånd. Beträffande uppsättande av markiser, inglasning av balkong eller uteplats krävs styrelsens särskilda tillstånd. Egen parabol får inte sättas upp på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm utan styrelsens godkännande.

14. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplats, kabel-tv-anläggning, soprum, gemensam egendom och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.

För ovanstående ordningsregler gäller att:
• De är komplement till lagar och stadgar

• Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt

• Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler

• Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan

• Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens hushåll och gäster eller de som av denne inryms i lägenheten.

Med stöd av 7 kapitlet i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat dessa ordningsregler (dessa kan givtevis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).

Upplands Väsby 2015-10-07

BRF Verkstaden i Upplands Väsby
Styrelsen